Gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş olma özelliğini taşıyan TİSK, 20 Aralık 1962’de kurulmuştur.

TİSK’e, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 21 işveren sendikası üyedir. Üye İşveren Sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam edilmektedir.

“İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren TİSK’in halen önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır:

• İşveren Camiasını yönlendirmek, motive etmek ve işveren kesimini güçlü bir teşkilatlanma dahilinde bir araya getirmek.

• Yasa hazırlıkları ve kamu politikalarının tespiti süreçlerinde işletmelerin ihtiyaçları ile, hak ve çıkarlarını parlamento, hükümet, işçi kuruluşları ve kamuoyu nezdinde dile getirmek ve savunmak.

• Çalışma hayatı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak, seminer, toplantı, konferans ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) işveren kesimini temsil eder.

Uluslararası düzeyde de, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK), , Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil etmektedir.

Konfederasyonun bütçesi Üye Sendikalarca ödenen aidatlarla karşılanmaktadır.

Türkiye’de çağdaş anlamda işçi-işveren ilişkilerinin temeli 1961 tarihli Anayasa ile atılmıştır. 1961 Anayasası işçi ve işverenlere sadece sendika kurma hakkını vermekle kalmamış, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt haklarını da tanımıştır.

Bu Anayasanın esaslarına uygun olarak hazırlanan ve 1963 yılında çıkartılan mülga 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve mülga 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile endüstriyel ilişkiler sisteminin gerekli temel koşulları hazırlanmıştır. 1982 tarihli Anayasa ise endüstriyel ilişkiler sistemini, eskisine göre daha ayrıntılı olarak düzenlemiş, özellikle sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde çalışma barışının sağlam temeller üzerine kurulması amaçlanmıştır. 1982 Anayasası’na uygun olarak çıkarılan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve mülga 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 7 Kasım 2012 tarihine kadar uygulanmış; söz konusu tarihte 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bugün işçi ve işveren sendika ve konfederasyonları bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye’de gerçek anlamda işveren sendikaları ancak 1961 Anayasasının çıkarılmasından sonra kurulmuştur.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun doğuşu aşağıda belirtilen altı işveren sendikasının 15 Ekim 1961 tarihinde “İstanbul İşveren Sendikaları Birliği” adı altında toplanmalarıyla başlamaktadır.

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası

İstanbul Tahta Sanayii İşverenleri Sendikası

İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

İstanbul Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası

İstanbul Matbaacılık Sanayii İşverenleri Sendikası

İstanbul Cam Sanayii İşverenleri Sendikası

Ülke çapında bir örgütlenmeye gidilmesiyle Birliğin adı 20 Aralık 1962 tarihinde toplanan II. Olağan Genel Kurul’da “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu” olarak değiştirilmiştir.

Konfederasyonun kuruluşundan 1965 yılı ortalarına kadar İstanbul’da bulunan Merkezi, 5 Ağustos 1965’de toplanan Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan Anatüzük değişikliğini takiben Ankara’ya nakledilmiştir.

Daha sonra çeşitli tarihlerde katılan sendikalarla, Konfederasyon üyelerinin sayısı 21’e ulaşmıştır. Konfederasyonun bütçesi üye sendikalarca ödenen aidatla karşılanmaktadır.

TİSK ONURSAL BAŞKANLARI
Şahap KOCATOPÇU Halit NARİN Refik BAYDUR
Tuğrul KUDATGOBİLİK Yağız EYÜBOĞLU
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN GÖREV İFA ETMİŞ
BAŞKANLARI
20.12.1962 Dr. Şahap KOCATOPÇU 19.12.1967
08.01.1968 Kemal HARAÇCI 26.12.1968
08.01.1969 Ertuğrul SOYSAL 25.04.1970
05.05.1970 Halil KAYA 27.04.1974
27.04.1974 Halit NARİN 12.12.1989
12.12.1989 Refik BAYDUR 26.12.2004
26.12.2004 Tuğrul KUDATGOBİLİK 21.07.2014
21.07.2014 Yağız EYÜBOĞLU 03.12.2016
03.12.2016 Kudret ÖNEN
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN GÖREV İFA ETMİŞ
GENEL SEKRETERLERİ
01.04.1962 Haldun KİP 23.01.1964
01.06.1964 Muzaffer SUAR 01.06.1966
01.09.1966 Orhan ÖGE 01.05.1969
05.11.1971 Rafet İBRAHİMOĞLU 05.05.1985
07.05.1985 Ahmet YOLUÇ 01.11.1985
05.11.1985 Kubilay ATASAYAR 30.04.1999
12.05.1999 Bülent PİRLER  02.05.2017
20.06.2017 Akansel KOÇ

TİSK YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

TEMEL İLKELER

Gönüllü teşkilatlanma esasına göre kurulmuş olan ve Türk işverenlerini endüstriyel ilişkiler alanında temsil eden tek üst kuruluş olma özelliğini taşıyan Konfederasyonumuz, aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir:

• Çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi için başta Atatürk ilkeleri olmak üzere Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık kalarak demokratik esaslar dahilinde faaliyet göstermek;

• Laikliği ve hürriyetçi, parlamenter demokratik rejimi bütün gücü ile desteklemek;

• Hür teşebbüs ve serbest piyasa ekonomisi anlayışını bu rejimin bir parçası olarak yüceltmek ve korumak;

• Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen sanayileşmeyi temel hedef almak; hizmetler ve tarım sektörlerinin de gelişmesini ve çağdaş düzeye ulaşmasını desteklemek;

• Üretimin ve verimliliğin artmasına, fiyat istikrarına, ihracatın geliştirilmesine, ek istihdam imkanları yaratılmasına ve refahın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak;

• İşverenlerin ve Konfederasyona Üye İşveren Sendikalarının çalışma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini mevzuat çerçevesinde korumak ve geliştirmek; ekonomik ve sosyal alanda karşılaştıkları temel sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Hükümet nezdinde sürekli girişim ve etkilerde bulunmak;

• İşveren ve işçi kesimleri arasında dengeli ve olumlu ilişkiler kurmak suretiyle çalışma barışının korunmasına yardımcı olmak ve endüstri ilişkilerinin güçlü, dengeli ve barışçı anlayışla yürütülebilmesinde sosyal taraflar arasında diyalog ve uzlaşma kurulmasına çalışmak;

• Sanayileşme ve rekabet gücünün artırılması, nitelikli işgücü açığının kapatılması bakımından mesleki ve teknik eğitime gereken önemi vermek;

• Üretim ve istihdam artışlarını; tasarruf ve yatırımları özendirecek bir vergi sistemini savunmak;

• Ulusal çıkarlar, ekonomide verimlilik ve etkinlik artışı doğrultusunda özelleştirmeyi desteklemek;

• Türkiye’nin AB’ye tam üye olarak Batı Dünyası ile bütünleşmesini ulusal ve uluslararası platformlarda savunmak ve bu hedef doğrultusunda işveren kesimine düşen görevleri yerine getirmek;

• Sanayi politikası ile uyumlu bir çevre politikası izlemek ve gelecek kuşaklara temiz ve kalkınmış bir ülke bırakmak için gerekli faaliyetleri sürdürmek.

Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki konularda çalışmalar yapar ;

• İşverenleri özel veya kamu sektörü ayırımı yapılmaksızın, güçlü bir Konfederasyon etrafında toplayacak ve aralarında ahenkli bir işbirliği sağlayacak işveren sendikalarında teşkilatlandırmaya gayret gösterir.

• İşverenler ve işçiler arasında olumlu ilişkiler kurma ve devam ettirme yönünde çaba sarf eder.

• Çalışma şartlarının, işletmelerin ve ekonominin rekabet gücü artışı ve ülke yararına düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

• İşveren sendikaları ile işçi sendikaları arasında yapılacak toplu görüşmeler ve toplu iş sözleşmelerinde işveren sendikalarına yardımcı ve destek olur.

• Üye işveren sendikalarının ve bağlı işyerlerinin uyacakları genel ilkeleri belirler ve ilan eder.

• İşveren-işçi ilişkilerinde ihtiyacı duyulan her türlü bilgi ve hizmetleri üyelerine sunar.

• Çalışma mevzuatı ile sosyal ve ekonomik konularda araştırmalar yapar ya da yaptırır, eğitim kursları veya seminerler düzenler.

• Çalışma hayatı ve sanayi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde işveren kesimi görüşlerini hazırlar ve her kademede savunmasını yapar.

• Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur, bunların toplantılarına katılır, kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçer ve gönderir.

• Amacı ile ilgili olarak dergi, kitap, broşür gibi yayın faaliyetinde bulunur.

• Üyelerinin yararlanmaları için eğitim, sağlık ve spor tesisleri kurar.

• Genel Kurul

Genel Kurul, üye sendikaların gösterecekleri delegeler ile Yönetim, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul 3 yılda 1 ve Aralık ayındaYönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak toplanmaktadır.

TİSK 26. Genel Kurul Kararları’ nı Görüntülemek İçin Tıklayınız

• Yönetim Kurulu

Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen 1 Başkan ve 2 Başkan Vekili dahil 22 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kuruluna ait bilgiler Tisk Yönetim Kurulu sekmesinde yer almaktadır.

• Denetleme Kurulu

Konfederasyon Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üç denetçiden oluşmaktadır. Kurul ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir naip üye seçmektedir.

Kurul, olağan olarak altı ayda bir; naip üye ise her ay Konfederasyonu denetler. Denetleme Kurulu’nca yapılan denetim sonuçları raporla Konfederasyonun Yönetim Kuruluna sunulur.

• Disiplin Kurulu

Bu kurul, Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşmakta ve kurulun ilk toplantısında üyelerden biri başkan seçilmektedir.

Kurul, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun tetkikini istediği hususları incelemek üzere bu Kurullardan biri tarafından toplantıya çağrılmaktadır.

DİĞER KURULLAR

Konfederasyonun Kanun’un öngördüğü zorunlu organlar yanında Ana tüzük gereği görev yapan diğer kurulları da bulunmaktadır.

 

• Yürütme Komitesi

Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçtiği dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır.

Komite, Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği hal ve konularda temsilen görev yapmaktadır. Yürütme Komitesi en az ayda bir defa toplanmakta ve icraatını Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında sunmaktadır.

 

• Danışma Konseyi

Danışma Konseyi, Yönetim Kurulunca Türk sanayine, hizmet sektörüne ve endüstri ilişkilerine emeği geçen sanayici ve işadamları arasından, bölgesel temsil dikkate alınarak belirlenen altmış üyeden meydana gelmektedir.

TİSK Yönetim Kurulu Eski Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Üye Sendika Başkanları, Danışma Konseyinin doğal üyesidirler.

Konsey, Türk ekonomisi ve çalışma hayatına ilişkin konularda işveren camiasının politikalarını geliştirmek, görüş ve önerileri tespit ederek Konfederasyonun çalışmalarına katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

 

• Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu

Konfederasyon Ana tüzüğü gereğince Üye İşveren Sendikalarının çalışmalarını uyumlaştırmak, Konfederasyon ile Üye Sendikalar arasında işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile toplanan Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu istişari kararlar almaktadır.

Konfederasyon Genel Sekreterinin Başkanlığında Üye Sendikalarımız Genel Sekreterlerinden meydana gelen Kurul, çalışma mevzuatımıza ilişkin yasa teklif ve tasarılarını görüşerek Konfederasyon görüşlerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve uygulamada karşılaşılan sorunları tartışarak tedbirler önermektedir. Ayrıca Camia içi iletişimin tamamlanmasında da büyük bir görev yerine getirmektedir.

A. Uluslararası Düzeyde Temsil

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri, pek çok önemli ulusal ve uluslararası kuruluşun organlarında temsil etmektedir. Konfederasyonun bu temsil fonksiyonu aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)

1919’da kurulan ve Birleşmiş Milletlere bağlı bir ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın amacı, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak ve böylece evrensel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına yardı mcı olmaktır. Ülkemizin de üye olduğu ILO’nun 176 üyesi bulunmaktadır. Bu kuruluşun en büyük özelliği, çalışmalara işveren ve işçi delegelerinin hükümet delegeleri ile birlikte katılmalarıdır.

ILO, temel insan hak ve hürriyetleri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal konular hakkında sözleşme ve tavsiyeler kabul etmektedir.

Konfederasyonumuz ILO’nun Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organı olan ve her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma Konferanslarına ve ayrıca üçlü yapıdaki Sanayi Komisyonlarına ve belirli dönemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantılarına katılmaktadır.

2. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)

Konfederasyonumuzun üye olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 1920 yılında kurulmuştur. Halen 120 ülkenin ulusal düzeydeki 126 işveren teşkilatı bu kuruluşa üyedir. Özel teşebbüsü geliştirmeyi hedeflemiş olan IOE, işverenlerin sosyal konulardaki menfaatlerini savunan ve onları uluslararası düzeyde temsil eden en üst kuruluştur.

3. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)

1958 Yılında Brüksel’de kurulan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu(BUSINESSEUROPE)’nun amacı, üye Avrupa ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil edilen girişimlerin ortak çıkarlarını koruyacak ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmek, Avrupa Birliği nezdinde üye işveren kuruluşları arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer Avrupa ülkelerinin işveren konfederasyonlarının üye bulunduğu bu uluslararası düzeydeki işveren kuruluşuna, Konfederasyonumuz da 1.1.1988 tarihinde üye olmuştur.

BUSINESSEUROPE’a üyelik ile Konfederasyonumuz, bu kuruluş aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa Komisyonu, dolayısıyla AB içinde temsil etme görevini üstlenmiştir.

4. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC)

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin bir ihtisas kuruluşu olan BIAC’a Konfederasyonumuz 1.1.1989 tarihinde üye olmuştur.

BUSINESSEUROPE’a üye tüm Avrupa ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin işveren teşkilatlarını da bünyesinde toplayan BIAC’ın amacı, İş Alemi’ni OECD nezdinde temsil etmek, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda uluslararası alanda iktisadi ve sınai konularda toplantı, seminer ve sempozyumlar organize ederek üye ülke sanayicilerine ve işadamlarına katkıda bulunmaktadır.

5. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED)

Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikasının güçlendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tarafından kabulü üzerine 1995 yılında başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 5.Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi’nde “Akdeniz İşveren Konfederasyonları Birliği (Union of Mediterranean Confederations of Enterprises – BUSINESSMED ) kurulmuştur.

Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’u temsil eden işveren örgütleri tarafından kurulan BUSINESSMED’e üyelik kararı Konfederasyonumuzun XXII.Genel Kurulu’nda alınmıştır.

Konfederasyonumuzun 1988 yılından bu yana üyesi bulunduğu BUSINESSEUROPE tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonunca mali destek verilen UNIMED (Akdeniz İşveren Kuruluşları İşbirliği) Projesi çerçevesinde kurulan BUSINESSMED’in temel amacı, bölgede özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen “Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi”ni kolaylaştırmak, bu sayede üretim ve ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasıdır.

6. Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK)

16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye – AB Ortaklık Anlaşması’nın 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye’deki sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini biraraya getirmektedir.

KİK, ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye – AB Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlementosu ve Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmektedir.

Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne kadar Türkiye – AB Müzakere Sürecinde Sivil Toplumun Katılımı, sivil toplum diyaloğuna engel olan vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, kırsal kalkınma, bölgesel gelişme, kadın istihdamı, sendikal haklar, özürlülerin toplumla entegrasyonu, KOBİ’ler, ARGE, sosyal diyalog konularını ele almış ve ortak raporlar üretmiştir.

7. Karadeniz ve Hazar  İş Dünyası Birliği (BCB)

Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi ülkelerindeki iş dünyasının sesi olma misyonuyla, bölgedeki mevcut ekonomik potansiyelin değerlendirlimesi için işbirliği ve diyalog platformu yaratmayı amaçlayan Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB), 27 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Kurucu Genel Kurul ile oluşturulmuştur.

Konfederasyonumuz, 15-16 Aralık 2007 tarihlerinde yapılan XXIII. Genel Kurulu’nda alınan kararla BCB’ye üye olmuştur. TİSK Bölgedeki ortak gelişim ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen Birliğin, kurucu üyeleri arasında yer almakta ve aşağıda belirtilen toplatılara katılmaktadır:

• Genel Kurul

• Yönetim Kurulu

• Bölgesel Ekonomik İşbirliği Komitesi

• Stratejik İş Geliştirme ve Çevresel Konular Komitesi

• Girişimcilik ve Yenilikçilik Komitesi

8. Küresel İşbaşında Eğitim Ağı
(GAN)

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (lOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC) öncülüğünde, ILO’nun desteğiyle 2013 yılında kurulmuştur.

Konfederasyonumuz, kurulduğu tarihten bu yana GAN’a üyedir.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN, özellikle işbaşında eğitim fırsatları ile gençlerin becerilerini ve istihdamını artırmak için iş dünyasını teşvik eden bir birliktir.

GAN, farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal ihtiyaçların karşılanması ile ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta etkinliğin sağlanması için ülkeler bazında Ulusal Ağların kurulması sürecini başlatmış ve dünyadaki ilk Ulusal Ağ olan GAN TÜRKİYE, 25 Şubat 2015 tarihinde Konfederasyonumuz kanalıyla kurulmuştur.

9.Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA)

Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA), Avrupa Birliği tarafından kurulmuş, hükümetler ile özel sektör, sosyal taraflar, odalar, mesleki ve teknik eğitim sağlayıcılar, gençlik ve düşünce kuruluşlarını biraraya getiren bir platformdur. Birlik Avrupa Sosyal tarafları (ETUC, BusinessEurope, UEAPME ve CEEP), Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi Başkanlığı tarafından 2013 yılının Temmuz ayında kurulmuş, AB Üyesi Ülkeler tarafından yayınlanan Konsey Deklarasyonu ile desteklenmiştir. Birliğin temel amacı Avrupa’da işbaşında eğitimin kalitesinin ve imajının güçlendirilmesidir. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Birlik ulusların ve paydaşların taahhütlerin uygulanması ile başarıya ulaşmaktadır. Konfederasyonumuz Kasım 2015’te EAfA’ya üye olmuştur.

B. Ulusal Düzeyde Temsil

Türk İşverenleri’ni endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

• Ekonomik ve Sosyal Konsey

• Çalışma Meclisi

• TBMM’nin ilgili Komisyonları

• Yüksek Hakem Kurulu

• Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

• Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

• Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

• Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

• Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

• İl Koordinasyon Kurulları

• Tüketici Konseyi

• Üçlü Danışma Kurulu

• Asgari Ücret Tespit Komisyonu

• Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

• Özürlüler Yüksek Kurulu

• Mesleki Yeterlilik Kurumu

• Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlendirme Kurulu

• Mesleki Eğitim Kurulu

• Meslek Danışma Komisyonu

• Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları

• İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

• Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Özürlüler vs.)

• MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

• İaşe Bedeli Tespit Kurulu

• İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul

• Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını Değerlendirme Kurulu

• Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya
Yetkili Komisyon

• Resmi Arabulucu Seçici Kurulu

• Asgari İşçilik Tespit Komisyonları

• Vergi Konseyi

• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

• Tozla Mücadele Komisyonu

• İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu

• Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu

• Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Genel Kurulu

• İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

• Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Danışma Kurulu

• Ambalaj Komisyonu

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH Tüzüğü Danışma Grubu

• TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri

• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

• Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu

• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi

• Kent Konseyleri

• Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan Danışma Kurulu

• Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

• İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu

• Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi

• ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, tıbbın en ileri teknolojilere dayalı bu alanında tedavi ve eğitim yapmak, bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek ve yeni merkezler kurulmasını sağlamak amacıyla 12 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuştur.

Konfederasyonumuz ve Üyesi İşveren Sendikaları, Vakfı Ülkemizde ve Orta Doğu’da bu tür fonksiyon icra eden tek merkez haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç çerçevesinde, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Hastanesi’nin temeli 23 Kasım 1993 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından İstanbul’da atılmıştır.

Hastane inşaatının yap – işlet – devret modeliyle tamamlanabilesi için Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ihaleye çıkılmış ve inşaatın bitirilmesi, hastanenin işletilmesi ve daha sonra Vakıf’a devredilmesi vb. koşullarla 19 yıllığına önemli bir sağlık grubuna kiraya verilmiştir.

Söz konusu gup tarafından inşaatı tamamlanan hastanenin açılışı 2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. 35 bin metrekare kapalı alanı olan, son teknolojik cihazlar ve çok iyi hekim kadrosuyla donatılmış olan hastanede bir mikro cerrahi ünteside bulunmaktadır.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler hakkında Türk iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 1965 yılında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana  düzenlediği seminerler, konferanslar, paneller; yayımladığı araştırmalar; yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri; yerli ve yabancı kuruluşlarla sürdürdüğü yakın işbirliği ile İKV, ülkemizde olduğu kadar AB nezdinde de AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında saygın ve etkili bir ihtisas kuruluşu haline gelmiştir.

İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak zaman içerisinde faaliyet alanını genişletmiş, mütevelli kurum ve Vakıf destekçilerinin sayısını artırmıştır. Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen Zirve Toplantısı’nda Türkiye’nin AB üyeliğine aday bir ülke olduğunun teyidi ile birlikte İKV, faaliyetlerini üyelik sürecinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yoğunlaştırmış; Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından aldığı destekle, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konularda özel sektörün AB ve kamu ile ilişkilerindeki  koordinasyon görevini de üstlenmiştir.

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV)

İktisadi Araştırmalar Vakfı, genel konuların yanında, Türkiye‘nin ekonomik,sosyal ve mali sorunlarını araştırmak, bunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla 1962 yılında kurulmuş, çalışmalarını başarıyla sürdüren Türkiye’nin en eski ve köklü kuruluşlarından biridir.

Küreselleşmenin ön plana çıktığı günümüzde, ekonomik,sosyal ve mali konularda ortaya çıkan değişimleri bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak suretiyle takip etmek ve bu değişimlerin uygulama imkanlarını araştırmak için, bilim adamları ve uzmanların katıldığı uluslararası ve ulusal seminerler, açık oturumlar, konferanslar ve basın toplantıları düzenlemek ve bunları kitap / broşürler halinde yayınlamak suretiyle çeşitli yayınlarla kamuoyuna duyurmak Vakfın en önemli hedefidir.

Türkiye Sakatları Koruma Vakfı

Türkiye Sakatları Koruma Vakfı 1982 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Vakıf, sakatların sosyal, ekonomik durumunu düzeltici, mesleki ve tıbbi rehabilitasyonu sağlayıcı , istihdamlarına yardımcı, sakatlıkları önleyici, sanatsal, spor ve kültür çalışmaları ve bilimsel faaliyetlerde öncülük ve teşvik edici, sakatları üretici duruma yönlendirici çalışmalarda bulunmakta, toplumsal uyumlarını sağlamakta, projeler geliştirmekte ve sosyal yardım yapmaktır. Konfederasyonumuz Vakfın kurucu üyesidir.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir.

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA)

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana Türkiye’ de işgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla ” işletmelerüstü eğitim merkezleri” kurulmakta, donatılmakta ve işletilmektedir. Bu tür çalışma, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını gerektirdiği için, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile işbirliği yapmakta ve Yönetim Kurulu’nda temsil edilmektedirler. Konfederasyonumuz Vakfın kurucu üyesidir.

GENEL SEKRETERLİK
Akansel KOÇ Genel Sekreter
Tülay ÖZTEKİN Genel Sekreter Asistanı toztekin@tisk.org.tr
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Nagehan AKAN Hukuk İşleri Müdürü(Avukat)  nakan@tisk.org.tr
Z. Ulaş YILDIZ Avukat  uyildiz@tisk.org.tr
Hazal Buğu ALARSLAN Avukat  hbalarslan@tisk.org.tr
İSTİHDAM ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Rana ÇAVUŞOĞLU Uzman rcavusoglu@tisk.org.tr
Özgecan ZENGİN Uzman Yardımcısı ozengin@tisk.org.tr
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve PROJELER
Özgür Doğaç Gürsel Uzman
YAYIN
MALİ İŞLER
Önder ÖZDEMİR Muhasebeci oozdemir@tisk.org.tr
İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
Sibel TUĞ İnsan Kaynakları Müdürü stug@tisk.org.tr
Ebru USLU İdari İşler Personeli euslu@tisk.org.tr
Murat ÖZKAYA Şoför mozkaya@tisk.org.tr
Mahmut ZEREN Büro Elemanı mzeren@tisk.org.tr